Biostimulatorji

UNI-MAX

UNI-MAX je startno mikro- in makrogranulirano mikrobiološko gnojilo – mobilizator hranilnih elementov, certificirano za uporabo v ekološki, integrirani in konvencionalni proizvodnji v poljedelstvu, vrtnarstvu, cvetličarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu.

UNI-MAX se uporablja v času setve s pomočjo dozatorjev za mikrogranulate na sejalnicah. Lahko se nanaša direktno v vrste s semenom ali z mešanjem s talnimi insekticidi s ciljem istočasnega gnojenja in zaščite gojenih rastlin. Makrogranulorana oblika se lahko kombinira z NPK gnojili. Del NPK lahko zamenjamo z UNI-MAXom. Uporablja se ga lahko ob sajenju, pečkarjev, koščičarjev, jagodičevja, lupinarjev in vinske trte.

Sestava

UNI-MAX vsebuje efektivne soje bakterij, ki proizvajajo encime proteaze in fosfataze, ki razgrajujejo organske spojine do rastlinam dostopnih oblik dušika (NH4+ NO3) in fosforja (primarni in sekundarni ortofosfatni ion, H2PO4- in HPO42-). Bakterije so nanesene na posebne nosilce, s katerih se postopno sproščajo.

Način delovanja

UNI-MAX vsebuje bakterije, ki so nanesene na posebne nosilce, s katerih se dalj časa sproščajo in se vežejo na koreninski sistem vznikle rastline ter jo
oskrbujejo z dušikom in fosforjem, vezanim na talni kompleks. Organska spojine fosforja in dušika v tleh predstavljajo 70–90 % od skupne količine dušika in fosforja, ki pa so rastlinam nedostopne.

Z uporabo UNI-MAX-a se te spojine razgrajujejo in pri tem nastajajo oblike dušika in fosforja, ki jih rastline lahko izkoriščajo preko koreninskega sistema. Na ta način se zagotavlja oskrbo s temi elementi v prvih fazah razvoja, ko jih najbolj potrebujejo.

S tem se doseže izkoriščanje naravnih rezerv zemljišč, s čimer se zmanjšuje uporaba mineralnih fosfornih gnojil, pocenitev proizvodnje in ohranjanje rodovitnosti tal.

UNI-MAX se posebej priporoča za uporabo na zemljiščih z visoko vsebnostjo fosforja. Visoke koncentracije fosforja v tleh blokirajo sprejem Fe, Mg, Zn, Mo, Al in drugih zelo pomembnih mikroelementov za metabolizem rastlin. Visoke koncentracije fosforja v tleh so lahko tudi toksične.

KAKO UPORABLJATI UNI-MAX?

POLJŠČINE Mikrogranulat 20 kg/ha
Mikrogranulat 100–200 kg/ha
SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO V času saditve pečkarjev, koščičarjev, lupinarjev, jagodičevja in trte.
V času sajenja jagod.
20–25 g/sadiko
50 g/tekoči meter
VRTNARSTVO IN CVETLIČARSTVO 1. Za proizvodnjo sadik
2. V času setve
5–10 % celotne količine substrata
20–40 kg/ha

KAJ PRIDOBITE Z UPORABO UNI-MAX-a?

 • Hitrejša in enakomernejša rast rastlin v začetnih fazah razvoja.
 • Boljša ukoreninjenost rastlin.
 • Večja odpornost rastlin na stresne pogoje.
 • Boljša prehranjenost rastlin v času vegetacije.
 • Večja mikrobiološka aktivnost.
 • Večja potencialna in efektivna plodnost tal.

UNISTART

UNISTART je tekoče mikrobiološko gnojilo – mobilizator hranljivih elementov, certificirano za uporabo v ekološki, integrirani in konvencionalni proizvodnji.

UNISTART se uporablja za obdelavo tal v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu.

Sestava

UNISTART vsebuje efektivne soje proteolitičnih in celu- lolitičnih bakterij, ki razgrajujejo težko razgradljive oblike ogljika, dušika in fosforja v rastlinam dostopno obliko. Uporablja se pred ali po setvi pred vznikom rastlin v kombinaciji z talnimi herbicidi ali preko kapljičnega na- makanja. Bakterije, ki se nahajajo v UNISTART – u pre- idejo na koreninski sistem vznikajočih rastlin in ji direk- tno dovajajo rastlinske asimilate.

Način delovanja

Bakterije na površini korenin ustvarijo tanko sluzasto plast, ustvarijo močno vez z rastlino in ustvarijo po- sebno obliko skupnosti, ki se imenuje asociacija. Na koreninskem sistemu bakterije mineralizirajo organske spojine dušika, fosforja, žvepla in ustvarjajo kisline,ki sproščajo K, Mg, Ca, Fe, Zn, B, Al, Mo, Mn in ostale mi- kroelemente iz težko razgradljivih spojin in jih direktno prenesejo v rastline. Na ta način se rastline dodatno oskrbujejo z hranljivimi elementi, ki se že nahajajo v tleh.

KAKO UPORABLJATI UNI-MAX?

POLJEDELSTVO Pred setvijo ali Po setvi ali Pred vznikom 3 l/ha Unistarta ob uporabi 200 – 300 l vode, poškropimo po površini. Meša se lahko s FFS.
SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO 1.pred začetkom vegetacije za aktivacijo koreninskega sistema
2.Začetek vegetacije in formiranje listne mase
3.Intenzivna rast in cvetenje
4.Začetek tvorbe plodov 5.Intenzivna rast plodov
1. Kapljično namakanje: 0,1 – 0,2% ali 1 – 2 l Unistarta na 1.000 l vode. Meša se lahko s FFS.
2. Škropljenje v pasovih Unistart 3 l/ha.
VRTNARSTVO 1.Presajanje
2.Kapljično namakanje
1. Unistart 3l/ha poškropimo po površini.
2. 1l Unistarta na 10 arov ali preko sistema na vsakih 7 -10 dni.

KAJ PRIDOBITE Z UPORABO UNISTART-a?

 • Boljši izkoristek uporabljenih mineralnih in organ- skih
 • Izničenje negativnih učinkov nepravilnega gnojenja, še posebej če je preveč fosforja, ki blokira sprejem drugih
 • Povečana vsebnost lahko dostopnega N, P in
 • Povečana vsebnost mikrobiološke
 • Večja rodovitnost

UNIKER

UNIKER je tekoče mikrobiološko gnojilo – mobilizator hranilnih elementov, certificirano za uporabo v organski in konvencionalni kmetijski proizvodnji v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu, vinogradništvu za razgradnjo žetvenih ostankov in kompostiranje

Sestava

UNIKER vsebuje:

 • Efektivne soje proteolitičnih in celulolitični bakterij, ki razgrajujejo težko topne spojine ogljika, dušika in fosforja, ter jih pretvorijo v rastlinam dostopne
 • Organsko snov, ki se v tleh transformira v mineralni dušik (NH4), s čimer se prepreči nastanek dušične

Način delovanja

Z uporabo UNIKER-ja se pospešijo procesi pretvorbe žetvenih ostankov v tleh. Uniker preprečuje nastanek dušične depresije (pomanjkanje razpoložljivega dušika v tleh), ker vsebuje lahko hidrozibilno organsko snov, ki se s pomočjo proteolitičnih bakterij razgradi do dušika (NH4), s čimer se regulira C/N razmerje. Žetveni ostanki se pretvorijo v novo organsko snov

– humus. Humus preprečuje izpiranje hranil, izboljša vodno-zračni režim in strukturo tal. Z uporabo UNIKER-ja se žetveni ostanki hitreje razgradijo, kar olajša predsetveno pripravo tal in setev.

V sadovnjakih in vinogradih se Uniker uporablja za škropljenje odpadlega listja, vejic in lubja, kar ima za posledico zmanjšanje inokuluma patogenov in manjši infekcijski potencial za prihodnje leto. Zemljišče je obogateno z novo organsko snovjo, ki povečuje plodnost tal.

S kompostiranjem organskih ostankov nastane stabilna organska snov, podobna humusu – kompostu. Kompost je kakovostno organsko gnojilo, ki se uporablja za izboljšanje fizikalnih, kemijskih in bioloških lastnosti tal, in se lahko pripravi v vsakem gospodinjstvu s kompostiranjem odpadle hrane, odpadlega listja, trave, vejice, svežega gnoja.

KAKO UPORABLJATI UNIKER?

POLJEDELSTVO
(za razgradnjo žetvenih ostankov)
- Žetvene ostanke zmulčiti.
- Poškropiti z Uniker-jem 5 l/ha ob porabi 300–400 l/ha vode.
- Z obdelavo vnesti v tla ali zaorati.
SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO
(za razgradnjo rastlinskih ostankov)
- Rastlinske ostanke poškropiti z Uniker-jem 5 l/ha ob porabi 300–400 l/ha vode.
- Rastlinske ostanke vnesti v tla.
KOMPOSTIRANJE Odpadno organsko maso (plast listja, trave, zemlje, zmletih vej) – naložiti po plasteh.
Vsako plast poškropiti s 3–5 % raztopino Uniker-ja, da je masa vlažna.
Zadnjo plast pokrijemo z zemljo v obliki piramide.
PRIPRAVA GNOJEVKE Pospeši dozorevanje, zmanjša smrad, zmanjša količino gnojevke.
Enostavno zlijete v gnojno jamo 1 l Unikerja na 10 m3 gnojevke.
Z razvozom gnojevke pridejo mikroorganizmi iz Unikerja v tla in pospešijo nastanek humusa.

KAJ PRIDOBITE Z UPORABO UNIKERJA?

 • Plodnost
 • Vsebnost organskih snovi v
 • Vodno-zračni in toplotni režim zemljišča.
 • Tvorbo
 • Preprečitev dušične depresije – pomanjkanje dušika.
 • Izboljšanje strukture in mehanskih lastnosti
 • Povečanje vsebnosti mikrobiološke biomase v

SLAVOL

SLAVOL je tekoče mikrobiološko gnojilo, rastni stimulator, ki je certificiran za uporabo v ekološki in tradicionalni kmetijski proizvodnji za foliarno dognojevanje:

POLJŠČIN
pšenica, ječmen, tritikala, koruza, soja, sončnice, sladkorna pesa, krmne rastline, tobak,

ZELENJADNIC
paradižnik, paprika, kumare, zelje, korenovke, gomoljnice, solatnice, stročnice,

OKRASNIH RASTLIN
sobnega in sezonskega cvetja, trajnic, listavcev, iglavcev in grmovnic.

Sestava

Slavol vsebuje bakterije:

 • nitrifikacijske bakterije
 • asociativne bakterije, ki vežejo dušik in fosfomineralizacijske bakterije – razgrajujejo organske fosforjeve spojine. Izolirane so iz površine korenin in razmnožene na odgovarjajoči hranilni podlagi. V procesu fermentacije (razmnoževanja bakterij) se sintetizira avksin
 • (indol-3-ocetna kislina IAA), kot sekundarni metabolit, ki je popolnoma naravnega izvora kot avksin, ki ga sintetizirajo rastline.

Način delovanja

S foliarnim nanosom SLAVOL-a, avksini (IAA) prehajajo skozi listne reže na površini in na spodnji strani listov vstopijo v list in preko gobastega tkiva v floem prevodno tkivo). Preko floema avksini pridejo v vse dele rastlin, kjer delujejo na veliko število fizioloških procesov: rast celic in organov, tvorba stranskih in adventivnih korenin, tvorba in razvoj listov, cvetenje in oprašitev, razvoj plodov.

KAJ PRIDOBITE Z UPORABO SLAVOLA?

 • Močnejši koreninski
 • Večjo sposobnost sprejemanja vode in hranil iz
 • Večjo listno maso in intenzivnejšo fotosintezo.
 • Večji in kvalitetnejši

SLAVOL S

SLAVOL S je tekoče gnojilo – spodbujevalec rasti, ki je certificiran za uporabo v ekološki in tradicionalni kme- tijski proizvodnji

 • TRETIRANJE SEMENA POLJEDELSKIH IN VRTNARSKIH RASTLIN
  (koruza, pšenica, soja, sončnice, paprika…)
 • UKORENINJENJE SADIK IN POTAKNJENCEV OKRASNIH RASTLIN
  (sobnega in sezonskega cvetja, trajnic, listavcev, iglavcev in grmovnic )

Sestava

SLAVOL S vsebuje avkin (indol-3-ocetno kislino (IAA)), esencialni hormon, ki uravnava vse procese rasti in ra- zvoja rastlin.

Izolirana in identificirana z metodami organske ana- litične kemije. Indol-3- ocetna kislina v SLAVOLu-S je produkt metabolizma bakterij, ki spodbujajo rast rastlin (PGPB). Indol-3-ocetna kislina,ki se nahaja v SLAVOLU, je biološko aktivna.

IAA spodbuja vse fiziološke procese v rastlinah, kot tudi avksin, ki se sintetizira v rastlinskih celicah. Z uporabo eksogenega avksina (v Slavolu S) na površino semena v optimalnih koncentracijah se poveča koncentracija avksina pri kalitvi in vzniku.

Način delovanja

Nanos SLAVOL – a S na seme rastlin stimulira kalitev in vznik, razvoj koreninskega sistema in nadzemnega dela rastline. Indol-3-ocetna kislina vpliva na rast celic in organov, rast stebla in razvoj stranskih korenin, ra- zvoj prevodnega tkiva.

Enakomeren vznik olajša uporabo ustreznih agrotehnič- nih ukrepov (škropljenje, gnojenje, kultivacija), ker preha- jajo rastline istočasno v različne fenofaze razvoja.

Močnejši koreninski sistem ima večjo moč črpanja hranlji- vih elementov iz tal, kar ima za posledico boljšo prehranje- nost rastlin, večjo listno površino in intenzivnejšo fotosin- tezo in s tem večjo produkcijo organske mase pri rastlinah.

Namakanje potaknjencev okrasnih rastlin v raztopini SLAVOL-a S vpliva na rizogenezo – oživljanje in nasta- nek koreninskega sistema, razvoj stranskih korenin in boljšo razvejanost koreninskega sistema.

KULTURE UPORABA NAČIN UPORABE
POLJŠČINE
(pšenica, ječmen, tritikala, koruza, soja, sončnice)
250 ml Slavola S zmešate z vodo in nanesete na hektarsko normo semena Strna žita: 250 ml Slavola S + 250–500 ml vode Koruza, sončnice: 250 ml Slavola S + 250 ml vode Soja: 250 ml Slavol S + 200 ml Rizola za sojo
ZELENJADNICE
(paradižnik, paprika, kumare, kapusnice, korenovke, gomoljnice in čebulnice)
250 ml Slavola S nanesete na seme Seme poškropimo direktno s Slavolom S in ga damo na kalitev
CVETJE, SADIKE IN POTAKNJENCI OKRASNIH RASTLIN
(sobnega in sezonskega cvetja, trajnic, listavcev, iglavcev in grmovnic)
250 ml Slavola S zmešate z 250-500 ml vode Potaknjence ali sadike namočimo v raztopino in po presajanju zalijemo s preostalo količino raztopine
Slavol S se lahko uporablja v kombinaciji s sredstvi za dodelavo semena, tako da nadomesti potrebno količino vode.

Kaj boste pridobili z uporabo SLAVOL-a S?

 • Hitrejši vznik;
 • Povečanje kalivosti semena;
 • Povečanje mase 1000 zrn;
 • Povečanje hektolitrske mase in pridelka ;
 • Povečanje celic in organov rastlin;
 • Povečanje listne mase in izboljšanje fotosinteze;
 • Oblikovanje stranskih in adventivnih

RIZOL ZA SOJO

RIZOL ZA SOJO sta mikrobiološki gnojili, ki se uporabljata za inokulacijo semen soje z bak- terijami, ki vežejo dušik in gomoljčke na koreninah.

RIZOL ZA SOJO vsebuje:

NITRIFIKACIJSKE BAKTERIJE :

 • Simbiozne: Bradyrhizobium japonicum – tvorijo gomoljčke na koreninah soje.
 • Asociativne: Azotobacter sp. – naseljujejo površino korenin soje.

FOSFOMINERALIZATORJI – organsko topni fosfor, pret- varjajo v mineralno obliko, naseljujejo koreninski sistem, oskrbujejo rastline s fosforjem v začetnih fazah razvoja.

Način delovanja

SLAVOLU ZA SOJO so bakterije nanesene na nosilec v prašni obliki in pri RIZOLU ZA SOJO na nov poseben nosilec, ki je v tekočem stanju. Prednost uporabe teko- čega nosilca je, da bakterije nanesene na seme preživi- jo dlje časa in lahko opravimo inokulacijo semena z RI- ZOLOM ZA SOJO več kot 30 dni pred setvijo. Posušeno in obdelano seme hranimo do setve. Na ta način dobite inokulirano seme, ki je obarvano.

KAKO UPORABLJATI RIZOL ZA SOJO?

RIZOL ZA SOJO (200 ml) Vsebino steklenice zmešajte z 250 ml vode ali Slavola S in premešajte s 100 kg semena soje. Obdelavo semena lahko opravite več kot 30 dni pred setvijo.
Priporoča se škropljenje s SLAVOL-om v fazi, ko ima soja razvita prva dva para trolistov pa vse do faze tvorve strokov.

KAJ BOSTE PRIDOBILI Z UPORABO RIZOLA ZA SOJO?

 • pospešena tvorba gomoljčkov na koreninah;
 • boljša kalivost semen;
 • Izboljšano sprejemanja N, P in K;
 • razvitejši koreninski sistem;
 • večji pridelek;
 • Obarvanost inokuliranega

RIZOL ZA GRAH / RIZOL ZA LUCERNO

RIZOL ZA GRAH je mikrobiološko gnojilo za inokulacijo gra- ha in RIZOL ZA LUCERNO za inokulacijo semena lucerne.

SESTAVA

RIZOL za grah vsebuje Rhizobium legominosarum bv. viciae, medtem ko RIZOL za lucerno Rhizobium (Sinor- hizobium) meliloti oboje so simbiozne nitrifikacijske bakterije, ki tvorijo gomoljčke na koreninah graha in lu- cerne.

Poleg simbioznih nitrifikacijskih bakterij se v RIZOLU ZA GRAH in RIZOLU ZA LUCERNO nahajajo še asociativne nitrifikacijske in fosfomineralizacijske bakterije, ki se na- hajajo na površini korenin in opravlajajo asociativno ni- trifikacijo in mineralizacijo organskih fosfatov. Bakterije so nanesene na nosilce v tekoči obliki.

KAKO UPORABLJATI RIZOL ZA GRAH / RIZOL ZA LUCERNO?

RIZOL ZA GRAH (200 ml) Vsebino steklenic raztopite v 250 ml vode ali Slavola S in zmešajte z hektarsko normo semena (200 – 250 kg/ha), pustite da se posuši in posejte. Rizol za grah lahko mešate z pesticidi v registriranih dodelavah semena.
RIZOL ZA LUCERNO (200 ml) Vsebino steklenice zmešajte z hektarsko normo semena (15 – 20 kg/ha). Po potrebi lahko dodate malo vode ali Slavola S. Obdelavo semena lahko opravite več dni pred setvijo.
Pri grahu je priporočeno škropljenje s Slavolom, ko rastlina oblikuje prva dva para trolistov pa vse do tvorbe strokov, pri lucerni pa po vsakem odkosu.

KAJ BOSTE PRIDOBILI Z UPORABO RIZOL ZA GRAH / RIZOLA ZA LUCERNO?

 • Pospešeno nastajanje gomoljčkov na koreninah;
 • Povečanje kalivosti semen, energijo kalivosti, hitrejši vznika;
 • Boljša rast in razvoj koreninskega sistema in nadze- mnega dela rastline;
 • Izboljšana prehrana rastlin z N, P in

AMIKSOL

AMIKSOL je tekoče gnojilo na osnovi aminokislin, ki so certificirane za uporabo v ekološki, integrirani in konvencionalni kmetijski proizvodnji.

Sestava

AMIKSOL vsebuje L-aminokisline rastlinskega izvora, pridobljene z mikrobiološko encimatsko hidrolizo. AMIKSOL vsebuje 16 % prostih L-aminokislin. S posebnim postopkom hidrolize materiala rastlinskega izvora z uporabo encimov bakterij dobite proste L-aminokisline, ki so biološko aktivne in imajo pomembno vlogo pri presnovi rastlin.

Način delovanja

Ko je rastlina v stanju stresa zaradi visokih ali nizkih temperatur, pomanjkanja ali presežka vode, motene oskrbe s hranili, poškodb zaradi toče, škodljivcev, bolezni, se zmanjša sinteze aminokislin in proteinov. Z uporabo AMIKSOLA proste L-aminokisline, hitro prehajajo skozi celične membrane in se neposredno vključijo v sintezo beljakovin, zaradi česar se rastlina hitreje regenerira.

Kako uporabljam AMIKSOL?

POLJŠČINE V fazi intenzivne rasti 2-krat po 2–3 l/ha v času vegetacije. Lahko se meša s pesticidi.
VRTNINE IN OKRASNE RASTLINE Vsakih 10–15 dni po 1–2 l/ha.
SADJARSTVO V naslednjih fenofazah po 2–3 l/ha:
– po cvetenju,
– po oblikovanju plodov velikosti oreha,
– v fazi spreminjanja barve plodov.
KAPLJIČNO NAMAKANJE Preko sistema kapljičnega namakanja od 3- do 4-krat med vegetacijo po 2–3 l/ha
V STRESNIH POGOJIH Samostojno 3–4 l/ha ali v kombinaciji Slavola in Amiksola (5 l/ha + 2 l/ha).

KAJ PRIDOBITE Z UPORABO AMIKSOLA?

 • Povečanje sinteze beljakovin in povečanje vsebnosti
  klorofila;
 • izboljšanje fotosinteze in transpiracije;
 • povečanje sprejemanja makro- in mikrohranil zaradi
  odpiranja rež na rastlinah.

FLOSAL

FLOSAL je tekoče gnojilo – rastni stimulator, namenjen za:

FOLIARNO DOGNOJEVANJE LISTNO – DEKORATIVNIH RASTLIN
Ficus, Philadelphia, Dracena, Schefflera, Diffenbachia, Spatifilum itd.

FOLIARNO DOGNOJEVANJE CVETOČIH BALKON- SKIH RASTLIN
Krizantema, Petunia, Surfinia, Begonia, Verbena itd.

Sestava

FLOSAL vsebuje mikroorganizme rastne stimulatorje, ki v procesu fermentacije proizvajajo avksine.

Način delovanja

Ko je rastlina v stanju stresa zaradi visokih ali nizkih temperatur, pomanjkanja ali presežka vode, motene oskrbe s hranili, poškodb zaradi toče, škodljivcev, bolezni, se zmanjša sinteze aminokislin in proteinov. Z uporabo AMIKSOLA proste L-aminokisline, hitro prehajajo skozi celične membrane in se neposredno vključijo v sintezo beljakovin, zaradi česar se rastlina hitreje regenerira.

KAJ BOSTE PRIDOBILI S FLOSALOM?

 • Povečanje listne mase;
 • Tvorba večjega števila cvetov;
 • Lepša obarvanost in intenzivnejša barva cvetov;
 • Pospešitev rasti in razvoja rastlin;
 • Krepitev koreninskega sistema;
 • Povečanje odpornosti rastlin na bolezni in stresne

BISTROL HOME

Bistrol Home je pripravek za čiščenje greznic in malih čistilnih naprav na naraven način. Uporablja se za odstranjevanje neprijetnih vonjav iz kanalizacije in greznic preko umivalnikov, kuhinjskih korit in stranišč.

Sestava

Bistrol Home vsebuje aerobne in anaerobne saprofitne bakterije, ki razgrajujejo proteine, celulozo, maščobe in olja. Bakterije proizvajajo encime proteazo, celulazo in lipazo, ki razgrajujejo organske odplake v greznicah.

Način delovanja

Bistrol Home aktivira biološko razgradnjo organskih odplak, zmanjša količino mulja, topi in mineralizira čvrste usedline, zmanjšuje kemično in biološko porabo kisika. Odpravlja amonijak in druge neprijetne vonjave, zmanjšuje onesnaženje izhodne vode in količino usedlin na dnu. Bistrol Home ohranja naravno biološko delovanje greznic, preprečuje zamašitve in odtekanje, olajša praznjenje greznic in preprečuje poškodbe kanalizacijskih cevi.

Kako uporabljati BISTROL HOME?

GREZNICE VELIKOSTI 8-10 m3 IN MALE ČISTILNE NAPRAVE: ZAMAŠENE GRZNICE IN ČISTILNE NAPRAVE: 1. dan se uporabi 500 ml Bistrola, naslednja dva dni po 250 ml. Dobro premešajte in vlijte v straniščno školjko, umivalnik, pomivalno korito ali direktno v greznico.
ZA REDNO VZDRŽEVANJE GREZNIC IN ČISTILNIH NAPRAV: vlijte 250 ml vsakih 7-10 dni v straniščno školjko, umivalnik ali pomivalno korito.

KAJ PRIDOBITE Z UPORABO BISTROL-a HOME?

 • Čisti grznice na naraven način
 • Odstranjuje neprijetne vonjave iz kanalizacije, pomivalnega korita in umivalnika
 • Preprečuje zamašitev in odtekanje
 • Olajša praznenje greznic
Scroll to Top